Studiuesi italiane Lucia Nadin,pretendon se ka zbuluar një testament që dëshmon se Aleksandri i Madh “është pinjoll i farës ilire”.

Sir William Woodthorpe Tarn, of the British Academy, regarded worldwide as having written the definitive work on Alexander the Great, states in the opening paragraph of his book Alexander the Great that “Alexander certainly had from his father (Philip II) and probably from his mother (Olymbia) Illyrian, i.e. Albanian, blood!”*

Zotri William Woodthorpe Tarn, nga Akademia Britanike, e konsideruar në mbarë botën si veprën përfundimtare të shkruar për Aleksandrin e Madh, deklaron në paragrafin fillestar të librit të tij Aleksandri i Madh që “Aleksandri nga babai i tij (Filipi II) dhe ndoshta nga nënë (Olymbia) Ilire, d.m.th. Shqiptar,nga gjaku! ”*

During Rose Wilder Lane’s visit to Albania in 1921 resulting in the publication in1923 of her book Peaks of Shala, she heard the following rather extraordinary rendition of Albanian oral history about Alexander the Great from an Albanian elder:

“There was at that time two capitals of the united kingdom of Macedonia. There was Pela, between Salonika and Manastir, and there was Emadhija**, the old capital, lying in the valley which is now Mati (a high, fertile plateau north of Tirana, near the coast of northern Albania – ED).

Gjatë vizitës së Rose Wilder Lane në Shqipëri në vitin 1921 që rezultoi në botimin në vitin 1923 të librit të saj Peaks of Shala, ajo dëgjoi këto renditje mjaft të jashtëzakonshme të historisë gojore shqiptare për Aleksandrin e Madh nga një plak shqiptar:

“Kishte në atë kohë dy kryeqytete të mbretërisë së bashkuar të Maqedonisë. Ka qenë Pela, midis Salonikës dhe Manastirit, dhe ka qenë Emadhija **, kryeqyteti i vjetër, i shtrirë në luginën e cila tani është Mati (një pllajë e lartë dhe pjellore në veri të Tiranës, afër bregdetit të veriut të Shqipërisë – ED).

“Alexander’s father, Filip the Second had great houses in both Pela and Emadhija, and before Lec i Madhe was born, his mother left Pela and came back to the original capital, Emadhija. It was there that Lec i Madhe was born, and there he lived until he was out of the cradle and rode on a horse when he first went down into Pela to see his father who came from the city to meet and see his son for the first time.

“Filip the Second was very proud of his son, and his pride led him to the one great foolishness of a good and wise king. He said that he would make Lec i Madhe king of the world, and that was well enough, but he thought to be king of the world a man must be more learned than he himself. Whereas all old men who have watched the ways of the world know that to be strong and ruthless will make a man powerful, but to be learned makes a man full of dreams and hesitations.

“In his pride and blindness, Filip the Second sent to Greece for an Albanian who had learned the ways of the Greeks, and to that man he gave the boy, to be taught books. (The Albanian’s) name was Aristotle, and he came from a family of the tribe of Ajeropi, his father having gone to a village in Macedonia and became a merchant there. Being rich, he sent his son, who was fond of thought rather than of action, to learn the Greek ways of thinking. And it was this man who was brought by Filip the Second to teach his son.”***

“Babai i Aleksandrit, Filipi i Dytë, kishte shtëpi të mëdha si në Pela ashtu edhe në Emadhi, dhe përpara se të lindnin Leka i madh Madh, nëna e tij la Pelën dhe u kthye në kryeqytetin origjinal, Emadhi. Ishte atje që Leka i Madh lindi, dhe atje ai jetoi derisa ai ishte jashtë djepit dhe hipi mbi një kalë, kur ai zbriti për herë të parë në Pela për të parë babanë e tij që erdhi nga qyteti për të takuar dhe për të parë djalin e tij për hera e parë

“Filipi i Dytë ishte shumë krenar për djalin e tij dhe krenarinë e tij e çoi atë te një mbreti i mirë dhe të mençur. Ai tha që do t’i bënte Lekën e Madh mbret të botës, dhe kjo ishte mjaft mirë, por ai mendoi se ai do të ishte mbreti i botës dhe një njeri duhet të ketë mësuar më shumë se ai vetë.

Legjislacioni i të gjithë pleqve që kanë shikuar rrugët e botës e dinë që të jesh i fortë dhe i pamëshirshëm do ta bëjë një njeri të fuqishëm, por të mësohet e bën një njeri të mbushur me ëndrra dhe hezitime.

“Në krenarinë dhe verbërinë e tij, Filipi i Dytë dërgoi në Greqi një shqiptar që kishte mësuar rrugët e Grekëve dhe që i kishte dhënë djalit të mësonte libra. (Emri i shqiptarit) ishte Aristoteli, dhe ai erdhi nga një familje fisesh të Ajeropit, babai i tij kishte shkuar në një fshat në Maqedoni dhe u bë një tregtar atje.

Duke qenë i pasur, ai dërgoi djalin e tij, i cili ishte i dhënë pas mendimit dhe jo veprimi, për të mësuar mënyrat greke të të menduarit. Dhe ishte pikërisht ky njeri që u soll nga Filipi i Dytë për të mësuar të birin. ”***

* P 1, ALEXANDER I MADH, W.W. Tarn, Beacon Press, Boston, 1956
** “Emadhija” do të thotë në shqip “qyteti i madh”

*** PP 184, 186, 187, PEAKS OF SHALA, Rose Wilder Lane. Harper Brothers & Publishers, New York & London, 1923

Kjo hyrje ishte e postuar në Kulturë dhe histori, Infobits dhe etiketuar alexander madhështor, kulturë, histori, infobits më 8 dhjetor 2008 nga Van Christo.

Alexander the Great demonstrating his trust in Philip, his physician, by drinking a medicinal draught prepared by him after receiving a letter from General Parmenio suggesting that Philip is poisoning him. Pen drawing attributed to an artist in the circle of G. Cades.

Cades, Giuseppe, 1750-1799.

Olympias, 375 – 316 BC, Macedonian queen, mother of Alexander the Great, portrait.